Trình tự thủ tục mua bán nhà ở

Một số lưu ý về trình tự, thủ tục mua bán nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở và mua bán nhà ở không có quyền sử dụng đất ở.

<p> &nbsp;</p> <div> <span style="color:#0000ff;"><strong>A. MUA B&Aacute;N NH&Agrave;&nbsp;Ở GẮN LIỀN VỚI QUYỀN SỬ DỤNG&nbsp;ĐẤT&nbsp;Ở</strong></span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>1. Về hồ sơ mua b&aacute;n nh&agrave; ở nộp cho cơ quan quản l&yacute; nh&agrave; ở bao gồm:&nbsp;</strong></div> <div> &nbsp;</div> <ul> <li> - Hợp đồng mua b&aacute;n c&oacute; chứng nhận của c&ocirc;ng chứng Nh&agrave; nước</li> <li> - Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nh&agrave; ở như: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nh&agrave; ở v&agrave; quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nh&agrave; ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất c&oacute; ghi nhận nh&agrave; ở&hellip;</li> <li> - Bản khai nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất v&agrave; Bản khai nộp lệ ph&iacute; trước bạ nh&agrave;, đất (do cơ quan quản l&yacute; nh&agrave; ở cung cấp tại nơi tiếp nhận hồ sơ).</li> </ul> <div> &nbsp;</div> <div> Đối với c&aacute; nh&acirc;n l&agrave; người Việt kiều c&ograve;n phải k&egrave;m theo giấy tờ như: bản sao Hộ chiếu hợp lệ chưa hết hạn do Việt Nam cấp hoặc Giấy x&aacute;c nhận gốc l&agrave; c&ocirc;ng d&acirc;n Việt Nam</div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>2. Về tr&igrave;nh tự, thủ tục mua b&aacute;n nh&agrave; ở:</strong></div> <div> &nbsp;</div> <ul> <li> - Bước 1: C&aacute;c b&ecirc;n mua b&aacute;n đến lập hợp đồng mua b&aacute;n tại cơ quan c&ocirc;ng chứng (kh&ocirc;ng ph&acirc;n biệt địa b&agrave;n), k&egrave;m theo giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nh&agrave; ở v&agrave; giấy tờ tuỳ th&acirc;n. Hợp đồng c&oacute; thể được soạn sẵn hoặc do c&ocirc;ng chứng vi&ecirc;n soạn.</li> <li> - Bước 2: Một trong hai b&ecirc;n nộp hồ sơ mua b&aacute;n tại cơ quan quản l&yacute; nh&agrave; ở cấp huyện (nếu l&agrave; c&aacute; nh&acirc;n), cơ quan quản l&yacute; nh&agrave; ở cấp tỉnh (nếu l&agrave; tổ chức).&nbsp;</li> <li> Trường hợp b&aacute;n một phần nh&agrave; ở gắn với quyền sử dụng đất ở th&igrave; phải k&egrave;m theo bản vẽ sơ đồ diện t&iacute;ch nh&agrave; ở, đất ở c&oacute; thẩm tra của của cơ quan quản l&yacute; nh&agrave; ở nếu tại đ&ocirc; thị, c&oacute; x&aacute;c nhận của UBND cấp x&atilde; nếu tại n&ocirc;ng th&ocirc;n.&nbsp;</li> <li> - Bước 3: Căn cứ v&agrave;o hồ sơ, cơ quan quản l&yacute; nh&agrave; ở sẽ kiểm tra, x&aacute;c định vị tr&iacute; thửa đất v&agrave; gửi cho cơ quan thuế để x&aacute;c định nghĩa vụ t&agrave;i ch&iacute;nh (nếu c&oacute;).</li> <li> - Bước 4: Sau khi c&oacute; th&ocirc;ng b&aacute;o của cơ quan thuế, cơ quan quản l&yacute; nh&agrave; ở sẽ gửi th&ocirc;ng b&aacute;o nộp thuế để chủ nh&agrave; đi nộp nghĩa vụ t&agrave;i ch&iacute;nh tại cơ quan thuế.&nbsp;</li> <li> - Bước 5: Sau khi đ&atilde; nộp thuế, chủ nh&agrave; nộp bi&ecirc;n lai thu thuế, lệ ph&iacute; trước bạ cho cơ quan quản l&yacute; nh&agrave; ở để nhận Giấy chứng nhận quyền sở hữu nh&agrave; ở v&agrave; quyền sử dụng đất ở.</li> </ul> <div> &nbsp;</div> <div> Thời gian l&agrave;m thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nh&agrave; ở v&agrave; quyền sử dụng đất ở cho người mua tối đa l&agrave; 30 ng&agrave;y, kể từ ng&agrave;y nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Thời gian n&agrave;y kh&ocirc;ng t&iacute;nh v&agrave;o thời gian chủ nh&agrave; đi nộp c&aacute;c nghĩa vụ t&agrave;i ch&iacute;nh cho Nh&agrave; nước.&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Theo quy định của ph&aacute;p luật, c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh phố sẽ c&oacute; quy định cụ thể tr&igrave;nh tự chuyển dịch quyền sở hữu nh&agrave; ở cho ph&ugrave; hợp với từng địa phương.</div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="color:#0000ff;"><strong>B. MUA B&Aacute;N NH&Agrave;&nbsp;Ở KH&Ocirc;NG C&Oacute; QUYỀN SỬ DỤNG&nbsp;ĐẤT&nbsp;Ở</strong></span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>1. Về hồ sơ mua b&aacute;n bao gồm:</strong></div> <div> &nbsp;</div> <ul> <li> - Giấy chứng nhận quyền sở hữu nh&agrave; ở được cấp theo quy định của Luật nh&agrave; ở (chỉ c&oacute; quyền sở hữu nh&agrave; ở tr&ecirc;n đất của người kh&aacute;c như x&acirc;y dựng nh&agrave; ở tr&ecirc;n đất thu&ecirc;, đất mượn);</li> <li> - Hợp đồng mua b&aacute;n nh&agrave; ở c&oacute; chứng nhận của c&ocirc;ng chứng Nh&agrave; nước;</li> <li> - Bản k&ecirc; khai nộp lệ ph&iacute; trước bạ nh&agrave; ở.&nbsp;</li> </ul> <div> &nbsp;</div> <div> Đối với c&aacute; nh&acirc;n l&agrave; người Việt kiều c&ograve;n phải k&egrave;m theo giấy tờ như: bản sao Hộ chiếu hợp lệ chưa hết hạn do Việt Nam cấp hoặc Giấy x&aacute;c nhận gốc l&agrave; c&ocirc;ng d&acirc;n Việt Nam&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>2. Về tr&igrave;nh tự, thủ tục mua b&aacute;n nh&agrave; ở</strong></div> <div> &nbsp;</div> <div> Tr&igrave;nh tự, thủ tục mua b&aacute;n nh&agrave; ở trong trường hợp n&agrave;y được thực hiện như quy định đối với trường hợp mua b&aacute;n nh&agrave; ở gắn với quyền sử dụng đất ở n&ecirc;u tại phần a tr&ecirc;n đ&acirc;y.</div> <div> &nbsp;</div> <div> Trong trường hợp n&agrave;y b&ecirc;n b&aacute;n kh&ocirc;ng phải nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất m&agrave; b&ecirc;n mua chỉ phải nộp lệ ph&iacute; trước bạ (bằng 1% gi&aacute; trị nh&agrave; ở theo quy định).&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Người mua chỉ được quyền sở hữu nh&agrave; ở theo thời hạn ghi trong Giấy chứng nhận quyền sở hữu nh&agrave; ở.</div> <div> &nbsp;</div> <div> <em><strong>Lưu &yacute;</strong></em>: Hướng dẫn tr&ecirc;n đ&acirc;y chỉ mang t&iacute;nh quy định chung. Căn cứ v&agrave;o t&igrave;nh h&igrave;nh cụ thể, c&aacute;c địa phương hoặc Ng&acirc;n h&agrave;ng sẽ ban h&agrave;nh quy tr&igrave;nh cụ thể để &aacute;p dụng cho từng trường hợp. Do vậy, những người c&oacute; nhu cầu n&ecirc;n đến cơ quan quản l&yacute; nh&agrave; ở nơi c&oacute; nh&agrave; ở hoặc Ng&acirc;n h&agrave;ng nơi cần vay tiền để được giải th&iacute;ch v&agrave; hướng dẫn cụ thể hơn.</div> <div> &nbsp;</div> <div style="text-align: right;"> <strong>Theo Cục Quản l&yacute; nh&agrave;</strong></div> <div> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div>