Trình tự thủ tục mua bán nhà ở

Một số lưu ý về trình tự, thủ tục mua bán nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở và mua bán nhà ở không có quyền sử dụng đất ở.

<p>  </p> <div> <span style="color:#0000ff;"><strong>A. MUA BÁN NHÀ Ở GẮN LIỀN VỚI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở</strong></span></div> <div>  </div> <div> <strong>1. Về hồ sơ mua bán nhà ở nộp cho cơ quan quản lý nhà ở bao gồm: </strong></div> <div>  </div> <ul> <li> - Hợp đồng mua bán có chứng nhận của công chứng Nhà nước</li> <li> - Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà ở như: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có ghi nhận nhà ở…</li> <li> - Bản khai nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất và Bản khai nộp lệ phí trước bạ nhà, đất (do cơ quan quản lý nhà ở cung cấp tại nơi tiếp nhận hồ sơ).</li> </ul> <div>  </div> <div> Đối với cá nhân là người Việt kiều còn phải kèm theo giấy tờ như: bản sao Hộ chiếu hợp lệ chưa hết hạn do Việt Nam cấp hoặc Giấy xác nhận gốc là công dân Việt Nam</div> <div>  </div> <div> <strong>2. Về trình tự, thủ tục mua bán nhà ở:</strong></div> <div>  </div> <ul> <li> - Bước 1: Các bên mua bán đến lập hợp đồng mua bán tại cơ quan công chứng (không phân biệt địa bàn), kèm theo giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà ở và giấy tờ tuỳ thân. Hợp đồng có thể được soạn sẵn hoặc do công chứng viên soạn.</li> <li> - Bước 2: Một trong hai bên nộp hồ sơ mua bán tại cơ quan quản lý nhà ở cấp huyện (nếu là cá nhân), cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh (nếu là tổ chức). </li> <li> Trường hợp bán một phần nhà ở gắn với quyền sử dụng đất ở thì phải kèm theo bản vẽ sơ đồ diện tích nhà ở, đất ở có thẩm tra của của cơ quan quản lý nhà ở nếu tại đô thị, có xác nhận của UBND cấp xã nếu tại nông thôn. </li> <li> - Bước 3: Căn cứ vào hồ sơ, cơ quan quản lý nhà ở sẽ kiểm tra, xác định vị trí thửa đất và gửi cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính (nếu có).</li> <li> - Bước 4: Sau khi có thông báo của cơ quan thuế, cơ quan quản lý nhà ở sẽ gửi thông báo nộp thuế để chủ nhà đi nộp nghĩa vụ tài chính tại cơ quan thuế. </li> <li> - Bước 5: Sau khi đã nộp thuế, chủ nhà nộp biên lai thu thuế, lệ phí trước bạ cho cơ quan quản lý nhà ở để nhận Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.</li> </ul> <div>  </div> <div> Thời gian làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho người mua tối đa là 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Thời gian này không tính vào thời gian chủ nhà đi nộp các nghĩa vụ tài chính cho Nhà nước. </div> <div>  </div> <div> Theo quy định của pháp luật, các tỉnh, thành phố sẽ có quy định cụ thể trình tự chuyển dịch quyền sở hữu nhà ở cho phù hợp với từng địa phương.</div> <div>  </div> <div> <span style="color:#0000ff;"><strong>B. MUA BÁN NHÀ Ở KHÔNG CÓ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở</strong></span></div> <div>  </div> <div> <strong>1. Về hồ sơ mua bán bao gồm:</strong></div> <div>  </div> <ul> <li> - Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở được cấp theo quy định của Luật nhà ở (chỉ có quyền sở hữu nhà ở trên đất của người khác như xây dựng nhà ở trên đất thuê, đất mượn);</li> <li> - Hợp đồng mua bán nhà ở có chứng nhận của công chứng Nhà nước;</li> <li> - Bản kê khai nộp lệ phí trước bạ nhà ở. </li> </ul> <div>  </div> <div> Đối với cá nhân là người Việt kiều còn phải kèm theo giấy tờ như: bản sao Hộ chiếu hợp lệ chưa hết hạn do Việt Nam cấp hoặc Giấy xác nhận gốc là công dân Việt Nam </div> <div>  </div> <div> <strong>2. Về trình tự, thủ tục mua bán nhà ở</strong></div> <div>  </div> <div> Trình tự, thủ tục mua bán nhà ở trong trường hợp này được thực hiện như quy định đối với trường hợp mua bán nhà ở gắn với quyền sử dụng đất ở nêu tại phần a trên đây.</div> <div>  </div> <div> Trong trường hợp này bên bán không phải nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất mà bên mua chỉ phải nộp lệ phí trước bạ (bằng 1% giá trị nhà ở theo quy định). </div> <div>  </div> <div> Người mua chỉ được quyền sở hữu nhà ở theo thời hạn ghi trong Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.</div> <div>  </div> <div> <em><strong>Lưu ý</strong></em>: Hướng dẫn trên đây chỉ mang tính quy định chung. Căn cứ vào tình hình cụ thể, các địa phương hoặc Ngân hàng sẽ ban hành quy trình cụ thể để áp dụng cho từng trường hợp. Do vậy, những người có nhu cầu nên đến cơ quan quản lý nhà ở nơi có nhà ở hoặc Ngân hàng nơi cần vay tiền để được giải thích và hướng dẫn cụ thể hơn.</div> <div>  </div> <div style="text-align: right;"> <strong>Theo Cục Quản lý nhà</strong></div> <div>  </div> <div>  </div>